אני הח"מ מצהיר ומתחייב לכך שהובהרו לי תנאי הצעת המחיר להלן ואני מתחייב בחתימתי על הצעה זו לשלם את מלוא שכר הלימוד על מנת לשריין את מקומי בקורס:

 1. מקומי בקורס יישמר אך ורק לאחר חתימה על הסכם זה וכן לאחר קבלת תשלום מלא כפי שמופיע בהצעה זו.
 2. המחירים אינם כוללים תשלומי אגרות 
  (אגרות מבחנים עיוניים ומעשיים, תאוריה, וכיו"ב).
  המחירים אינם כוללים אגרת מבחן פנימי לאוטובוס בסך 400 ש"ח.
 3. הצעת המחיר כוללת את הלימוד העיוני בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת על ידי משרד העבודה והתחבורה. ואני מצהיר שידוע לי שהמכללה אינה אחראית על זמני בחינות ומועדי קבלת תעודות גמר (לזכאים) ובאופן כללי על רמת וזמני שירות של משרד העבודה/התחבורה.
 4. הלימודים מותנים בקבלת הפנייה חתומה מקורית ובתוקף של משרד הרישוי המאשרת תחילת לימודים.
 5. ההכרה והפיקוח לקורס מותנים בקבלת הודעת פתיחת מספר פעולה לקורס ממשרד העבודה/התחבורה.
 6. הזכאות לתעודה ורישיון מותנים בכפוף להנחיות משרד העבודה ומשרד התחבורה הכוללות חובת נוכחות ומעבר בהצלחה של המבחנים.
 7. במקרה היעדרות ממפגש אחד או יותר המכללה מציעה סיוע להשלמת מפגשים במידת האפשר אך אינה מתחייבת על קביעת מפגש נוסף / קורס נוסף, ובכל מקרה השלמת שיעורים כרוכה בתוספת עלות לפי  מחיר שתקבע המכללה.
 8.  הקורס מתקיים בהתאם למערכת שעות שתשלח המכללה ובכל מקרה המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי מערכת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 9. אין החזרת כספים לקורס עיוני מכל סיבה שהיא לרבות אי עמידה בדרישות הקורס, אי הגעה לקורס גם אם מסיבות מוצדקות, דחיית הקורס או שינוי של מתווה הימים והשעות של הקורס
 10. הריני מצהיר ומתחייב לכך שאין לי כל התנגדות ללמוד בצורה מקוונת באמצעות זום או כל תוכנה אחרת
 11. ידוע לי כי במקרה בו מכללת טוב תסייע לי בהגשת בקשה ללימודי תחבורה. 
  המכללה אינה מתחייבת לזמני שירות ובחינות / לתוצאות הבחינה / טיב, מענה, ואיכות השירות של תהליכי המיון והבחינות לקורס. 
  ובכל מקרה וגם אם לא אגש למבחני המיון/ או ניגשתי ולא עברתי וכן אם לא אממש את השתתפותי בקורס מכל סיבה שהיא
  בכל אופן לא אהיה זכאי להחזר כספי עבור תשלום המקדמה מכל סיבה שהיא.

   

 12.  לימוד מעשי מתבצע בהתאם לחבילת מינימום שיעורים המאושרת על ידי משרד התחבורה.
  אוטובוס/משא כבד – מינימום שיעורים עפ"י חוק וטסט אחד בלבד.
  מונית – שיעור אחד וטסט אחד בלבד.
 13. כל שיעור נהיגה/טסט נוסף מעבר לחבילה כרוך בתוספת תשלום.
  שיעור לאוטובוס – 400 / טסט לאוטובוס – 1000
  שיעור למונית – 300 / טסט למונית – 600
 14. אי הגעה לשיעור / טסט ללא הודעה של 24 שעות מראש תגרור חיוב בהתאם למחירי שיעור/טסט לעיל.
 15. במקרה וקבוצת טוב מילאה מסמכים עבור הלקוח לטובת קבלת מלגת לימודים (נספי לשכת תעסוקה/ביטוח לאומי/משרד הקליטה וכל גוף ממשלתי או פרטי המעניק מלגות לימוד.
    קבוצת טוב לא תזכה בשום סכום שהוא, לא על הלימודים העיוניים ולא על הלימודים המעשיים.
 16. במקרה ולא נשלחה הצעת מחיר ומסמכים לצורך קבלת מלגה ממשלתית תנאי הזיכוי למעשי (סעיף 14):
  ביטול חבילת שיעורי נהיגה מעשיים לפני תחילת שיעורים לרכב ציבורי אוטובוס – דמי הביטול 1000 ₪.
  במקרה של ביטול חבילת שיעורי נהיגה מעשיים במהלך לימודים החיוב יבוצע לפי 1000 שח דמי ביטול ובנוסף תשלום עבור כמות השיעורים שבוצעו בהתאם למחיר שיעור של 400 ₪.
  למען הסר ספק, סעיף זה לביטול חבילות שיעורי נהיגה מעשיים מתייחס אך ורק ללימודים המעשיים ולא לקורס העיוני אליו אין שום זיכוי כספי בשום מקרה.
  במקרה של חבילה למונית – אין זיכוי לחלק מעשי וכאמור גם לא לעיוני.
 17. 16.  מועדי טסטים נקבעים ע"י זכיין משרד הרישוי ובהתאם לשיקול דעתו.
 18. 17.  הצהרה למשרד העבודה:

חובות התלמיד:

1.1   להתנהג בהתאם לכללי המשמעת לעיל

1.2   להציג מסמכים מלאים, מהימנים ונכונים בהתאם לתנאי הקבלה לקורס. אם ימצא בשלב כלשהו כי נמסר על-ידי התלמיד או על-ידי מי שהוסמך מטעמו מידע כוזב לשם רישום לקורס ו/או לבחינה לרבות מסמכי ותק/תעודות השכלה או כל מסמך אחר ויימצא כי הוא לא תקין, כוזב, מזויף וכו', רשאי האגף להכשרה לבטל את הבחינה ו/או את התעודות שקיבל ולנקוט בהליכים נוספים, לרבות הליך פלילי.

1.3  להשתתף בכל השיעורים בקורס, כולל עבודה מעשית (סטאז'), וכל שיעור אחר לפי תוכנית הלימודים ומערכת השעות של מוסד ההכשרה. היעדרות מכל סיבה שהיא, של יותר מ- 15% משעות הלימוד, תשלול מהתלמיד את הזכאות להיבחן בתום הקורס ולקבל תעודה (פרט למקרים המנויים בסעיף 13.2 ובכפוף להשלמת השעות הנדרשות).

1.4  לעמוד בדרישות הלימודים של הקורס, ולבצע את שיעורי הבית, העבודות, הפרויקטים וכל המטלות הנדרשות על מנת להיות זכאי לגשת לבחינות הפנימיות והחיצוניות.

1.5 לשמור על טוהר הבחינות.

זכויות התלמיד:

1.6   . לקבל ממוסד ההכשרה, טרם פתיחת הקורס, מבנה, ציוד, מכשור, חומרים ושירותים אחרים על פי אישור פתיחת הפעולה שניתן, ובהתאם לנדרש בתקן המקצוע ובתוכנית הלימודים.

1.7   . לקבל ממוסד ההכשרה, טרם פתיחת הקורס, את רשימת המורים שאושרו על ידי יחידת הפיקוח המקצועי, ואשר ילמדו בקורס.

1.8   לקבל ממוסד ההכשרה, טרם פתיחת הקורס, את פרטי אישור הפעולה, שעל פיה יבוצע הקורס, לרבות פירוט השעות, מערכת השעות, התנאים להגשה לבחינות וכל תנאי אחר הקשור בתוכן הלימודים.

1.9   . לקבל ממוסד ההכשרה הודעה באם הקורס הוכר על-ידי משרד החינוך לצורך גמול השתלמות.

1.10.       לגשת לבחינות הפנימיות של מוסד ההכשרה אם עמד בדרישות הלימודים במהלך הקורס, ובכפוף לאמור בנהלים אלה ולעמידה בתנאיו, הן מצד התלמיד והן מצד מוסד ההכשרה.

1.11. לגשת לבחינות החיצוניות מטעם המשרד אם עמד בדרישות הלימודים במהלך הקורס, ובכפוף לאמור בנהלים אלה ולעמידה בתנאיו, הן מצד התלמיד והן מצד מוסד ההכשרה. וכן לגשת לבחינות פנימיות שהן במעמד של בחינות חיצוניות.

1.12. לקבל תעודה, תעודת גמר, הסמכה או סיווג, בהתאם לנוהל תעודות של המחלקה הפדגוגית.

1.13. בקורסים בהם מופעל נוהל ציוני מגן, זכאי התלמיד להנות ממנו בהתאם לנוהל ובכפוף לו.

1.14. לבצע תוכנית השלמות, אם נמצא כי הוא זכאי לכך כמפורט בסעיף 13 לעיל.